Fondsen in Noordwijk & Noordwijkerhout

W.M. de Hoop stichting

W.M. de Hoop stichting

De stichting W.N. de Hoop heeft ten doel het vreedzaam samenleven en/of het fysieke en geestelijke welzijn van de mens te bevorderen.

Iona Stichting

Iona Stichting

De Iona Stichting richt zich op initiatieven van algemeen nut, in het bijzonder op het gebied van antroposofie en haar aandachtsgebieden aarde, mens en geest. Initiatieven waarbij de gebieden landbouw/natuur/voeding, kunst, onderwijs, en/of zorg zich met elkaar verweven zijn en er nieuw sociaal weefsel ontstaat, worden bij uitstek ondersteund en aangemoedigd.

De Iona Stichting richt zich vooral op landelijke projecten die de gemeenschapszin en inspiratie vergroten. Als het gaat om een lokaal project, dient het wel volledig aan te sluiten bij onze doelstellingen.

V Fonds

V Fonds

Vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen) draagt bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving in Nederland. Dit gebeurt vanuit lessen getrokken uit oorlog en conflict.

Vfonds steunt jaarlijks meer dan 200 initiatieven: van nationale herdenkingen en oorlogs- en verzetsmusea tot theatervoorstellingen, innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten, films en documentaires.

Van den Tweel Foundation

Van den Tweel Foundation

Het Utopa fonds richt zich op musea, archeologie, monumenten, muziek, kunst. Het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen.

Turing Foundation

Turing Foundation

Turing foundation richt zich op kunst, musea, educatie. Met als doel: kinderen en jongeren onderwijs te laten volgen en mensen in Nederland te laten genieten van kunst.

Triodos Foundation

Triodos Foundation

Het werkgebied mens & maatschappij is zeer gevarieerd. De initiatieven zijn altijd een expressie van individuele personen en/of stichtingen die gericht zijn op verbetering van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit in onze samenleving.

Stichting Stokroos

Stichting Stokroos

Stokroos streeft naar een samenleving waarin beeldend kunstenaars, vormgevers en ontwerpers een prominente rol spelen. De stichting wil de ontwikkeling van deze doelgroep faciliteren en een springplank zijn voor beloftevol talent. De belangstelling gaat uit naar makerspraktijken en plannen waarin traditie en vernieuwing een verrassend samenspel aangaan.

Stichting Zabawas

Stichting Zabawas

Stichting Zabawas richt zich op personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie.

Stimuleringsfonds creatieve industrie

Stimuleringsfonds creatieve industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het rijkscultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur. We financieren vernieuwende ontwerpprojecten van makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Veel van deze projecten zijn interdisciplinair.

Stichting educatie en cultuur

Stichting educatie en cultuur

SEC is opgericht op 5 december 2014 en heeft als doelstelling het bevorderen van talentontwikkeling, onderwijs en wetenschapsbeoefening, zowel in Nederland als internationaal.

Het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds steunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. beeldende kunst, monumentenzorg, podiumkunsten, amateurkunst, geschiedenis, wijken en letteren. 

Oranje fonds

Oranje fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. We zijn er voor iedereen die bij wil dragen aan de sociale verbinding in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. het richt zich met name op sociale cohesie.

Norma fonds

Norma fonds

Een uitvoerende kunstenaar is de persoon die een auteursrechtelijk beschermd werk uitvoert, zoals een acteur, muzikant of danser. Het Norma fonds beschermt.

Het Niemeijer Fonds

Het Niemeijer Fonds

Het Niemeijer fonds richt zich op kunstenaars, van musici tot beeldende kunstenaars. Maar ook op verschillende initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en maatschappij.

Nederlands letteren fonds

Nederlands letteren fonds

Het Nederlands letteren fonds houdt zich bezig met literatuur, schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals. Kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlandse literatuur in binnen- en buitenland.

Nederlandse Film Fonds

Nederlandse Film Fonds

Het Nederlandse Film Fonds richt zich met name op scenario schrijvers, regisseurs en distributeurs. Het fonds heeft als doel het stimuleren van talentontwikkeling en innovatie.

Mondriaan Fonds

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is hét publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de plannen van kunstenaars, curatoren en de realisatie van projecten en activiteiten van musea en andere erfgoedinstellingen, kunstpodia, archieven, galeries en opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Het fonds zorgt voor ondersteuning, doorstroming, vernieuwing, talentontwikkeling en zoekt actief naar verbinding met het publiek en alle regio’s van het koninkrijk.

Lira Fonds

Lira Fonds

Doel van het Lirafonds is het stimuleren van Nederlandse literaire, literair-dramatische en muziekdramatische werken en daarop gebaseerde producties.

Het Lira Fonds kan subsidie verlenen aan muziekproducties, maar dan gaat het specifiek om het honorarium van de schrijver of librettist. Voor muziekcompositie- en uitvoering dienen andere fondsen aangewend te worden.

Kersjes Fonds

Kersjes Fonds

Het Kersjes Fonds ondersteunt unieke projecten, die directie en kamermuziek steunen en bevorderen. Met name de ontwikkeling van het Nederlandse strijkkwartet kan op warme belangstelling rekenen.

Kattendijke Drucker stichting

Kattendijke Drucker stichting

De Kattendijke Drucker Stichting, richt zich met name op podiumkunst en cultuureducatie zowel op religieus, cultureel en sociaal terrein.

Jeugd fonds Sport en Cultuur

Jeugd fonds Sport en Cultuur

Heb je geen geld? Maar wil je kind graag sporten? Of op dansles, muziekles, zwemles of iets anders? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds betaalt de club of lessen en helpt ook als er spullen nodig zijn zoals sportkleding of dansschoenen.

Janivo

Janivo

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar.

De Janivo Stichting steunt projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek die bijdragen aan een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige en gezonde plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspireert en kansen biedt voor individuele ontplooiing: creatief, sociaal en economisch.

Ik Toon

Ik Toon

Ik Toon is een onderdeel van de BNG bank cultuurparticipatie prijs. Iktoon kun je inzetten om verenigingen en andere amateurkunstenaars uit de gemeente te stimuleren. Gemeentes kunnen faciliteren om draagvlak te creeeren voor IKtoon in de gemeente. Doel is om verbindingen aan te gaan met verschillende doelgroepen binnen de gemeente. Ik Toon richt zicht met name op amateurverenigingen en podiumkunst

Heutink Foundation

Heutink Foundation

De Heutink Foundation richt zich op kinderen die in (kans)arme of onzekere situaties opgroeien, maatschappelijke doeleinden en educatie.

Gifted Art

Gifted Art

De Stichting Gifted Art is in het leven geroepen om onderzoek naar beeldende kunst te bevorderen. Ook steunt de stichting musea bij de aankoop van belangrijke kunstwerken. De stichting richt zich met name op musea en kunst.

Gravin van Bylandt stichting

Gravin van Bylandt stichting

De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.

De stichting richt zich op kleinere professionele gezelschappen en festivals op het gebied van muziek, ballet, toneel en beeldende kunsten, geen amateurgezelschappen.

Vanwege de waarde die de stichting hecht aan het behoud van het cultureel en kunsthistorisch erfgoed in Nederland, steunt de Gravin van Bylandt Stichting regelmatig musea.

Gerbrandy cultuurfonds

Gerbrandy cultuurfonds

Beeldende kunstenaars. De Stichting heeft ten doel het stimuleren van beeldende kunst in Nederland in de meest brede zin van het woord.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Fonds voor Cultuurparticipatie

Met subsidies stimuleert het Fonds voor cultuurparticipatie, culturele initiatieven en scholen in het hele land om cultuur te (leren) maken. Cultuurprojecten breed: Muziek, muziektheater, dans, theater en festivals, kunst, literatuur, vormgeving, cultuureducatie.

BPD Cultuurfonds

BPD Cultuurfonds

Rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag doen voor: Kunst in de openbare ruimte, architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling.

BNG Cultuurfonds

BNG Cultuurfonds

Het BNG Cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel en kan voor andere partijen (instellingen of gemeenten) een voorbeeld stellend karakter hebben. Kunst en cultuurprojecten van artistiek hoge kwaliteit.

Blockbusterfonds

Blockbusterfonds

Lening of garantiebijdrage voor culturele instellingen om extra marketinginspanningen te financieren om een groter publiek te bereiken.

Baalbergen Fonds

Baalbergen Fonds

De Stichting Baalbergen Fonds – SBF – is opgericht met als doel het ondersteunen van activiteiten op cultureel, kerkelijk, natuur- en historisch gebied binnen de gemeente Noordwijk.

Fonds Podiumkunsten

Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater, dans en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst en heeft een grote verantwoordelijkheid in het stimuleren van dynamiek en vernieuwing binnen de podiumkunsten.

Fonds 21

Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.
podiumkunsten, beeldende kunst, vormgeving, film, mediakunst, digitale vormgeving, kunst- en cultuureducatie, projecten gericht op jongeren.

Fonds 1818

Fonds 1818

Fonds 1818 verstrekt donaties aan stichtingen en verenigingen ten behoeve van maatschappelijke projecten die gericht zijn op de inwoners van de regio. Cultuur, zorg, sport, milieu, kunst en (amateur) projecten.

Fiep Westendorp Foundation

Fiep Westendorp Foundation

Projecten gericht op teken- en illustratieprofessionals en kinderen van 3 tot 12 jaar.
Belangrijke kenmerken zijn: artistieke vorming, talentontwikkeling, bevorderen onderzoek en onderwijs.

Stichting Doen

Stichting Doen

Stichting DOEN financiert initiatieven van mensen die risico’s durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren. Cultuur, Media, Maatschappelijk doeleinden.

Dioraphte

Dioraphte

Dioraphte geeft niet alleen financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten op het gebied van muziek, theater, film, dans en literatuur. maar ook aan podiumkunsten en cultureel erfgoed.

CoBo Fonds

CoBo Fonds

De meeste coproducties waar CoBO een bijdrage aan levert vinden plaats tussen een publieke omroep en een onafhankelijke filmproducent; een goede tweede zijn de coproducties tussen een publieke omroep en een instelling op het gebied van de podiumkunsten.

Ook maakt CoBO, in samenwerking met het Filmfonds, NPO en NPO-fonds zich via verschillende talentontwikkelingsregelingen sterk voor de ontwikkeling van documentaire talent.

August Fentener van Vlissingen Fonds

August Fentener van Vlissingen Fonds

Het a.f.v.v.f levert bijdragen ter ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur, zorg of studie en het liefst een combinatie van die aandachtsgebieden.

A.F.V.O.M.S

A.F.V.O.M.S

Deze fonds is bestemd voor jonge en getalenteerde muziekstudenten die in Nederland hun opleiding volgen aan een conservatorium en verschaft subsidies.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73