Fondsen in Noordwijk & Noordwijkerhout


Eneco Luchterduinen Fonds

Eneco Luchterduinen Fonds

Het Eneco Luchterduinen Fonds helpt mee aan het verduurzamen van het kustgebied van de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk, en wil de kustbeleving voor bewoners en toeristen in dat gebied op een duurzame manier versterken.

W.M. de Hoop stichting

W.M. de Hoop stichting

De stichting W.N. de Hoop heeft ten doel het vreedzaam samenleven en/of het fysieke en geestelijke welzijn van de mens te bevorderen.

Iona Stichting

Iona Stichting

De Iona stichting vormt een brug tussen maatschappelijke vernieuwing, kunst en antroposofie.

V Fonds

V Fonds

Het V-fonds richt zich op bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Daarnaast investeren zij continu in innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten rondom vrede en democratie.

Van den Tweel Foundation

Van den Tweel Foundation

Het Utopa fonds richt zich op musea, archeologie, monumenten, muziek, kunst. Het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen.

Utopa Fonds

Utopa Fonds

Het Utopa fonds richt zich op musea, archeologie, monumenten, muziek, kunst. Het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen.

Turing Foundation

Turing Foundation

Turing foundation richt zich op kunst, musea, educatie. Met als doel: kinderen en jongeren onderwijs te laten volgen en mensen in Nederland te laten genieten van kunst.

Tridios Foundation

Tridios Foundation

Het werkgebied mens & maatschappij is zeer gevarieerd. De initiatieven zijn altijd een expressie van individuele personen en/of stichtingen die gericht zijn op verbetering van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit in onze samenleving.

Stichting Stokroos

Stichting Stokroos

Stichting Stokroos heeft als doel de (financiële) ondersteuning en sponsoring van kunst- en cultuuruitingen, in het bijzonder beeldende kunst en design.

Stichting Zabawas

Stichting Zabawas

Stichting Zabawas richt zich op personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie.

Stichting Virtutis Opus

Stichting Virtutis Opus

Stichting Virtutis richt zich op educatie, wetenschap, levensbeschouwelijke doeleinden. De Stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen, in de vorm van donatie, subsidie of anderszins.

Stichting educatie en cultuur

Stichting educatie en cultuur

SEC is opgericht op 5 december 2014 en heeft als doelstelling het bevorderen van talentontwikkeling, onderwijs en wetenschapsbeoefening, zowel in Nederland als internationaal.

Société Gavigniès

Société Gavigniès

De société Gavigniès werd op 9 februari 1994 opgericht door de toen 91-jarige Madeleine Margot. Het richt zich met name op: Muziekeducatie, theatervoorstellingen, muzikaal erfgoed, stimuleren buitenlandse musici.

Prins Bernard cultuurfonds

Prins Bernard cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. beeldende kunst, monumentenzorg, podiumkunsten, amateurkunst, geschiedenis, wijken en letteren. 

Oranje fonds

Oranje fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. We zijn er voor iedereen die bij wil dragen aan de sociale verbinding in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. het richt zich met name op sociale cohesie.

Ondernemersfonds Noordwijk

Ondernemersfonds Noordwijk

Het geld uit het Ondernemersfonds Noordwijk kan gebruikt worden voor allerlei initiatieven die het ondernemersbelang ondersteunen. Welke projecten er worden gerealiseerd is afhankelijk van de projectaanvragen en de beslissing van de belangenverenigingen in de verschillende sectoren en gebieden.

Norma fonds

Norma fonds

Een uitvoerende kunstenaar is de persoon die een auteursrechtelijk beschermd werk uitvoert, zoals een acteur, muzikant of danser. Het Norma fonds beschermt.

Het Niemeijer Fonds

Het Niemeijer Fonds

Het Niemeijer fonds richt zich op kunstenaars, van musici tot beeldende kunstenaars. Maar ook op verschillende initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en maatschappij.

Nederlands letteren fonds

Nederlands letteren fonds

Het Nederlands letteren fonds houdt zich bezig met literatuur, schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals. Kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlandse literatuur in binnen- en buitenland.

Nederlandse Film Fonds

Nederlandse Film Fonds

Het Nederlandse Film Fonds richt zich met name op scenario schrijvers, regisseurs en distributeurs. Het fonds heeft als doel het stimuleren van talentontwikkeling en innovatie.

Mondriaan Fonds

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is hét publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het maakt plannen, projecten en programma’s mogelijk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen, én uitgevers en opdrachtgevers.

Lira Fonds

Lira Fonds

Literatuur en muziek. Doel van het Lirafonds is het stimuleren van Nederlandse literaire, literair-dramatische en muziekdramatische werken en daarop gebaseerde producties.

Kersjes Fonds

Kersjes Fonds

Het Kersjes Fonds ondersteunt unieke projecten, die directie en kamermuziek steunen en bevorderen. Met name de ontwikkeling van het Nederlandse strijkkwartet kan op warme belangstelling rekenen.

Kattendijke Drucker stichting

Kattendijke Drucker stichting

De Kattendijke Drucker Stichting, richt zich met name op podiumkunst en cultuureducatie zowel op religieus, cultureel en sociaal terrein.

J.C. Ruigrok Stichting

J.C. Ruigrok Stichting

Noordwijkerhout. godsdienst, liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten of stimulering van wetenschappelijk onderzoek. Ook ontwikkelingssamenwerking komt voor ondersteuning in aanmerking.

Jeugd fonds Sport en Cultuur

Jeugd fonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

Janivo

Janivo

Het doel van Janivo stichting is de behartiging van culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke/educatieve belangen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Podiumkunsten gericht op de maatschappij.

Ik Toon

Ik Toon

Ik Toon is een onderdeel van de BNG bank cultuurparticipatie prijs. Iktoon kun je inzetten om verenigingen en andere amateurkunstenaars uit de gemeente te stimuleren. Gemeentes kunnen faciliteren om draagvlak te creeeren voor IKtoon in de gemeente. Doel is om verbindingen aan te gaan met verschillende doelgroepen binnen de gemeente. Ik Toon richt zicht met name op amateurverenigingen en podiumkunst

Heutink Foundation

Heutink Foundation

De Heutink Foundation richt zich op kinderen die in (kans)arme of onzekere situaties opgroeien, maatschappelijke doeleinden en educatie.

Gilles Hondius Foundation

Gilles Hondius Foundation

De Stichting Gilles Hondius Foundation (GHF) is in maart 2004 opgericht met als doel de bevordering en ondersteuning van kunstbeoefening en van wetenschappelijk onderzoek.

Gifted Art

Gifted Art

De Stichting Gifted Art is in het leven geroepen om onderzoek naar beeldende kunst te bevorderen. Ook steunt de stichting musea bij de aankoop van belangrijke kunstwerken. De stichting richt zich met name op musea en kunst.

Gravin van Bylandt stichting

Gravin van Bylandt stichting

De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. De stichting richt zich op kleinere professionele gezelschappen en festivals op het gebied van muziek, ballet, toneel en beeldende kunsten, geen amateurgezelschappen

Gerbrandy cultuurfonds

Gerbrandy cultuurfonds

Beeldende kunstenaars. De Stichting heeft ten doel het stimuleren van beeldende kunst in Nederland in de meest brede zin van het woord.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Fonds voor Cultuurparticipatie

Met subsidies stimuleert het Fonds voor cultuurparticipatie, culturele initiatieven en scholen in het hele land om cultuur te (leren) maken. Cultuurprojecten breed: Muziek, muziektheater, dans, theater en festivals, kunst, literatuur, vormgeving, cultuureducatie.

Casterenshoeve

Casterenshoeve

De stichting stelt zich ten doel projecten te ondersteunen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. Het ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de samenleving.

BPD Cultuurfonds

BPD Cultuurfonds

Rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag doen voor: Kunst in de openbare ruimte, architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling.

BNG Cultuurfonds

BNG Cultuurfonds

Het BNG Cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel en kan voor andere partijen (instellingen of gemeenten) een voorbeeld stellend karakter hebben. Kunst en cultuurprojecten van artistiek hoge kwaliteit.

Ammodo

Ammodo

Ammodo levert een bijdrage aan zichtbaarheid van werk en stimuleert ontwikkeling van kunst en wetenschap. Met name voor Kunstenaars en kunstinstellingen, beeldende kunst en podiumkunst.

Blockbusterfonds

Blockbusterfonds

Lening of garantiebijdrage voor culturele instellingen om extra marketinginspanningen te financieren om een groter publiek te bereiken.

Ben Remkes Cultuurfonds

Ben Remkes Cultuurfonds

De Stichting stelt zich ten doel het initiëren en het in facilitaire en/of financiële zin ondersteunen van kunstenaars, hetzij individueel, hetzij in groepsverband, teneinde actuele kunst en cultuuruitingen van geïnspireerd scheppende kunstenaars, welke grensverleggend en vernieuwend zijn, te bevorderen, alles in de ruimste zin.

Baalbergen Fonds

Baalbergen Fonds

De Stichting Baalbergen Fonds – SBF – is opgericht met als doel het ondersteunen van activiteiten op cultureel, kerkelijk, natuur- en historisch gebied binnen de gemeente Noordwijk.

Fonds Podiumkunsten

Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten.

Fonds 21

Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.
podiumkunsten, beeldende kunst, vormgeving, film, mediakunst, digitale vormgeving, kunst- en cultuureducatie, projecten gericht op jongeren.

Fonds 1818

Fonds 1818

Fonds 1818 verstrekt donaties aan stichtingen en verenigingen ten behoeve van maatschappelijke projecten die gericht zijn op de inwoners van de regio. Cultuur, zorg, sport, milieu, kunst en (amateur) projecten.

Fiep Westendorp Foundation

Fiep Westendorp Foundation

Projecten gericht op teken- en illustratieprofessionals en kinderen van 3 tot 12 jaar.
Belangrijke kenmerken zijn: artistieke vorming, talentontwikkeling, bevorderen onderzoek en onderwijs.

Drucker fonds

Drucker fonds

Het Druckerfonds richt zich vooral de ondersteuning van sociaal-culturele activiteiten én initiatieven gericht op het verbeteren van de sociale cohesie van de samenleving. Denk daarbij aan het theehuis/museum, de Boekenzolder of de Kinderrechtenweek. Vooral nieuwe en vernieuwende projecten kunnen op een bijdrage van het Druckerfonds rekenen.

Stichting Doen

Stichting Doen

Stichting DOEN financiert initiatieven van mensen die risico’s durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren. Cultuur, Media, Maatschappelijk doeleinden.

Dioraphte

Dioraphte

Dioraphte geeft niet alleen financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten op het gebied van muziek, theater, film, dans en literatuur. maar ook aan podiumkunsten en cultureel erfgoed.

CoBo Fonds

CoBo Fonds

Coproducties van publieke omroepen worden gestimuleerd door te participeren in de vorm van een financiële bijdrage. De meeste coproducties waar CoBO een bijdrage aan levert vinden plaats tussen een publieke omroep en een onafhankelijke filmproducent.

August Fentener van Vlissingen Fonds

August Fentener van Vlissingen Fonds

Het a.f.v.v.f levert bijdragen ter ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur, zorg of studie en het liefst een combinatie van die aandachtsgebieden.

A.F.V.O.M.S

A.F.V.O.M.S

Deze fonds is bestemd voor jonge en getalenteerde muziekstudenten die in Nederland hun opleiding volgen aan een conservatorium en verschaft subsidies.

ABN-AMRO Cultuurfonds

ABN-AMRO Cultuurfonds

Alle culturele instellingen met ANBI status en SBBI status voor Beeldende kunst, Theater en Muziek. De fonds heeft als doel de kleinere culturele instellingen te ondersteunen, omdat deze vaak moeite hebben met het verkrijgen van fondsen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73